Publicatieplicht betreffende ANBIstatus

Naam: Stichting Voedselbank de Helpende Hand
De voedselbank is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Voedselbanken

Fiscaal nummer: 8201.81.717

KvK: 01140921

Contact (behalve aanvraag voedselpakket):
C.Glashouwer, Oosterparkweg 7, 8862 BA Harlingen
tel.0517-417033
helpendehandharlingen@hotmail.com

Aanvragen voedselpakket:
Harlingen: tel. 06-38615658 of 06-38615897
Waadhoeke: tel.06-20190121 of 06-10389396

Doelstelling:
-het bestrijden van (verborgen) armoede
-hulp aan cliënten om tot een structurele verbetering van hun situatie te komen
-het op relevante plaatsen aan de orde stellen van de bij het realiseren van de doelstelling gesignaleerde maatschappelijke misstanden

Beleidsplan: Voortzetting van de bestaande activiteiten

Bestuurssamenstelling:
C.Glashouwer (voorzitter)
P.de Beer (secretaris)
A.M.de Jong-Overzet (penningmeester)

Beloningsbeleid: De vrijwilligers kunnen hun onkosten declareren.Jaaroverzicht 2017
Voedselbank Noordwest Friesland (de Helpende Hand) is opgericht in januari 2006 en was het afgelopen jaar werkzaam in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Franekeradeel (na 1 januari 2018 samengevoegd tot Gemeente Waadhoeke), en Harlingen. De Helpende Hand is lid van de landelijke vereniging van voedselbanken. De hoofdlocatie bevindt zich in Harlingen. Verder is er een uitdeelpunt in Franeker.
Daarnaast rijden er op de dag van de uitgifte acht vrijwilligers een eigen route naar verschillende dorpen om de pakketten thuis te bezorgen bij klanten die niet in staat zijn deze op te halen.

De Helpende Hand deelt tweemaal per maand een pakket uit van ca 25-30 producten waarin in elk geval brood, verse groente, fruit en zuivel, en doorgaans ook vlees zijn opgenomen.
In december 2016 bedroeg het aantal gezinnen dat een pakket ontving 175. In december 2017 telde de voedselbank 190 gezinnen.
De Helpende Hand werkt met een groot aantal instanties samen, zoals het Leger des Heils in Harlingen.
Er is een Sinterklaasspeelgoedactie, een particulier initiatief ter ondersteuning van de gezinnen die bij de voedselbank aangesloten zijn.
Een teamlid van de voedselbank is opgenomen in de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Harlingen.

Regelmatig komen groepen naar de voedselbank om zich te informeren: vrouwengroepen, diaconieën, scholen.

Financiële ondersteuning: de Helpende Hand ontvangt giften van stichtingen, bedrijven, kerken en particulieren. Uitgezonderd de gemeente Menameradiel ontvangt de voedselbank subsidies van de gemeenten van de werkgebied.